Doorstart College na Corona

Doorstart College na Corona
Doorstart College na Corona

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 11 juni de voorjaarsnota en een kaderbrief aan de gemeenteraad aangeboden.

In deze stukken gaat het college in op hoe de gemeente Soest ervoor staat. Ook bieden ze een richting voor de begroting 2022. De onzekerheden die door de coronacrisis zijn ontstaan, maken dat extra lastig. Tegelijkertijd komt het einde van de crisis steeds dichterbij en wil het college proactief werken aan een doorstart na corona.

Doorstart na corona: vizier op wonen
In de kaderbrief geeft het college een richting mee om als gemeente goed uit de coronacrisis te komen. Wethouder Liesa van Aalst licht toe: “Vanaf het begin van de crisis hebben we veel maatregelen getroffen om de effecten te beperken. Nu komt het einde van de coronacrisis steeds dichterbij. Dat betekent dat we als college verder kijken en hard willen werken aan een doorstart na de crisis. We stellen voor om dat te doen door nu te investeren in bouwen en wonen. Zo willen we nieuwe impulsen geven aan de lokale en regionale economie. Ook versterken we hiermee ons voorzieningenniveau en het biedt volop kansen voor duurzaamheid en onze sociale agenda.”

Bouwen en wonen mogelijk maken
Om ervoor te zorgen dat de gemeente effectief kan werken aan de doorstart, adviseert het college om een taskforce in te stellen. Die taskforce zet stappen om de woningbouwopgave vlot te trekken.


Financieel vooruitzicht
De voorjaarsnota biedt een stand van zaken hoe de gemeente er nu voor staat. De financiële vooruitzichten voor komende jaren zijn goed. Wel voorziet de gemeente vooralsnog een fors tekort in 2021. Maar met ingang van dit jaar verwacht de gemeente extra middelen voor het sociaal domein vanuit het Rijk. De kaderbrief is een opstap om in de zomer de begroting voor 2022 te maken. Het uitgangspunt is en blijft dat Soest een meerjarig sluitende begroting heeft. De reserves blijven goed op peil. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 neemt het college geen beslissingen die een grote impact hebben op de structurele begrotingsmiddelen.

Ruimte in ontwikkeling
Wethouder Aukje Treep: “De gebiedsvisie Dalweg blijft onverminderd belangrijk. Door een impuls te geven aan wonen geven we vorm aan de wens van inwoners voor meer woningen. Die wens zagen we bijvoorbeeld bij de participatie rondom de Omgevingsvisie. Tegelijkertijd biedt woningbouw kansen om het voorzieningenniveau te versterken. De voorbereiding op de Omgevingswet blijft ook komend jaar spelen nu de wet met een half jaar, tot 1 juli 2022, is uitgesteld.”

Verbindingen versterken
Wethouder Liesa van Aalst: “We willen dat inwoners die het nodig hebben, op ons kunnen blijven rekenen. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheden in de samenleving extra naar voren gebracht. Het is daarom nodig om samen te werken aan sociale samenhang en verbinding. Daarin zoeken we juist ook verbinding met vraagstukken in de fysieke samenleving.”

Duurzame toekomst
Wethouder Nermina Kundić: “Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema. Door in te zetten op bouwen zetten we stappen om Soest en Soesterberg verder te verduurzamen. De energietransitie staat hoog op de agenda. Om onze ambities voor de energietransitie ten volle uit te voeren, zijn extra middelen vanuit het Rijk nodig.”

Masterplan Soesterberg
Wethouder Harrie Dijkhuizen: Het Masterplan Soesterberg blijft doorgaan. Kamer 1 is onlangs opgeleverd. De komende periode kijken we hoe we kamer 2 en 3 ook verder vorm kunnen geven om daar ruimte te kunnen bieden aan woningbouw. Die projecten zien we als kans om een extra impuls te geven aan de economie, ook na corona.”

Samen aan de slag
Burgemeester Rob Metz: “Ik ben blij dat we als college een eerste stap zetten om de onbalans in de werkdruk voor onze organisatie te verbeteren. Zo kunnen we snellere stappen zetten in de verbetering van onze inzet voor het grootste maatschappelijke vraagstuk van vandaag de dag: de woningbouw. Wonen en bouwen zien we dan ook als het vliegwiel voor een doorstart na corona. Daarmee gaan we samen aan de slag voor Soest en Soesterberg.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here