Meer bewegen en meer cultuur

Meer bewegen en meer cultuur
Meer bewegen en meer cultuur

Afgelopen dinsdag 3 oktober jl. heeft het college de nieuwe nota sport en bewegen en cultuurnota voor de periode 2024-2028 vastgesteld.

De inzet van beide nota’s, die participatief tot stand zijn gekomen, is dat sport en bewegen en cultuur een bijdrage leveren aan actieve en gezonde inwoners. Zo wil de gemeente inzetten op inwoners om meer te gaan sporten en bewegen door een openbare ruimte die uitnodigt om te sporten, bewegen en spelen. Voor cultuur zetten ze in op cultuur voor iedereen en een duidelijke zichtbaarheid van het culturele leven in Soest en Soesterberg.

Op weg naar actieve en gezonde inwoners die meedoen

Sport, bewegen en cultuur zijn belangrijke bronnen van vrijetijdsbesteding. Deze beleidsterreinen leveren een actieve bijdrage aan de gezondheid – fysiek en mentaal – van alle inwoners. Genoeg bewegen helpt om risico’s op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen of kleiner te maken. Veel sport- en cultuuractiviteiten worden collectief of in teamverband verricht waardoor sport en cultuur bij uitstek activiteiten zijn om andere inwoners te ontmoeten, waarbij inwoners omkijken naar elkaar en nieuwe sociale netwerken ontstaan. Dit zorgt ervoor dat inwoners meedoen aan de Soester samenleving. Sport en cultuur zijn belangrijk voor een veerkrachtig en vitaal Soest en Soesterberg.

Beide onderwerpen hebben dan ook een direct verband met de integrale visie sociaal domein die het college eerder heeft vastgesteld. Het onderdeel ‘positieve gezondheid’ is ook een belangrijk item in de integrale visie sociaal domein. In de nieuwe nota sport en bewegen en de cultuurnota heeft de gemeente beschreven waarop ze de komende jaren willen inzetten en hoe ze de rol willen oppakken.

De inzet op sport en bewegen

Op het gebied van sport en bewegen heeft de gemeente drie pijlers geformuleerd waarop ze als gemeente de komende jaren gaan inzetten. Deze zijn: (1) inclusief sporten en bewegen; (2) toekomstbestendige sportinfrastructuur en (3) vitale sport- en beweegaanbieders. Binnen de eerste pijler willen ze meer inwoners meer laten sporten en bewegen. Sinds de coronacrisis zijn inwoners minder gaan sporten en bewegen. De tweede pijler is dat ze inzetten op goede sport- en beweegvoorzieningen die inwoners uitnodigen om (meer) te gaan sporten en bewegen. Daarbij willen ze de sportvoorzieningen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruiken. Om inwoners meer te laten sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte willen ze de faciliteiten hiervoor goed inrichten.

Ook sporten veel inwoners bij sportaanbieders en sportverenigingen. De gemeente wil sportverenigingen adviseren om een sterke en vitale sportverenigingen te blijven die inspelen op de hedendaagse trends en ontwikkelingen.

De inzet op cultuur

Op het gebied van cultuur zet de gemeente Soest in op 4 pijlers. De eerste pijler is de basis op orde. Het culturele aanbod past bij de schaal van Soest en Soesterberg. De gemeente streeft naar een passend cultuuraanbod in Soest en Soesterberg en aandacht voor de beleving van erfgoed. De tweede pijler is cultuur voor iedereen, op deze wijze levert cultuur een actieve bijdrage aan het fysiek en mentaal ‘wel zijn’ van inwoners. De derde pijler is Cultuur doe je samen. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan ‘Cultuur als ontmoetingsplek’ zoals beschreven in de integrale visie sociaal domein en de omgevingsvisie van de gemeente Soest. De laatste pijler is dat cultuur zichtbaar moet zijn. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan de levendige centra uit de omgevingsvisie.

Participatie

Veel inwoners hebben meegedacht om te komen tot beide nota’s. Ze deden dat in verschillende bijeenkomsten, maar ook via enquêtes. Sportverenigingen en culturele instellingen hebben een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van beide nota’s. Beide nota’s zijn in samenwerking met het cultuur- en sportveld tot stand gekomen.

Investeringen

Om de ambities uit beide nota’s te kunnen realiseren is extra budget noodzakelijk. Om een goede integrale afweging te kunnen maken wordt de noodzakelijke investering voor de nota sport en bewegen en de cultuurnota integraal meegenomen in het Uitvoeringsplan van de integrale visie sociaal domein (voorjaar 2024).

Reactie wethouders

Wethouder Suna van Sport: “Ik ben blij dat er een nieuwe sportnota is. De komende jaren ga ik mij sterk maken om meer inwoners meer te laten bewegen. Naast de focus op de bekende sportaanbieders gaan we ook de focus leggen op de openbare ruimte die uitnodigend moet zijn om hier meer te bewegen en sporten. Tevens gaan we onderzoeken of wij bijvoorbeeld met een Volwassenfonds inwoners die niet de financiële middelen hebben om mee te doen in de maatschappij, kunnen stimuleren om te gaan bewegen en sporten, net zoals we dat nu doen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur.”

Ook wethouder Treep van Cultuur is blij met de nieuwe cultuurnota: “Ik ben trots dat de cultuurnota samen met alle inwoners en cultuurorganisaties in Soest en Soesterberg tot stand is gekomen. Bij de uitwerking en uitvoering van de 4 pijlers ga ik ervanuit dat dit ook in de fijne en constructieve sfeer wordt gerealiseerd zoals dit bij de totstandkoming van de nota is gebeurd.”

1 COMMENT

  1. Ik ben benieuwd!

    Het zou leuk zijn om 1-2 calestial stations ergens in het dorp te plaatsen. Misschien niet in de laatste hoek, maar ergens centraal zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en gemotiveerd kunnen worden door anderen (zoals vaak het geval is in Spanje, enz.). Ik heb gehoord dat er binnenkort een Marchaussee-gebouw vrijkomt … 😀

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here