Burgerpeiling 2021

(*) Dit artikel is een publicatie van de Gemeente Soest.

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl

We vinden het belangrijk om te weten hoe inwoners denken over hun woonplaats, het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienstverlening. In het najaar van 2021 en januari 2022 deed onafhankelijke bureau PON in opdracht van de gemeente een groot onderzoek. 5800 inwoners kregen een vragenlijst. 1568 mensen vulden die in. Daar zijn we heel blij mee. Want zo krijgen we een beeld wat inwoners belangrijk vinden.

Vier thema’s in de vragenlijst:

Woon-leefklimaat
Wat vinden inwoners van het wonen en leven in hun buurt en wijk? Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud in de buurt, de voorzieningen, de veiligheid en de binding met de buurt.

Relatie inwoner-gemeente
Hoe denken inwoners over het bestuur van de gemeente, de houding van de gemeente en de manier waarop inwoners worden betrokken bij het gemeentelijk beleid.

Gemeentelijke dienstverlening
Wat vinden inwoners van de gemeentelijke dienstverlening, het contact dat zij het afgelopen jaar hadden met de gemeente en de communicatie en voorlichting van de gemeente.

Zorg en welzijn
Hoe denken inwoners over de gezondheid van de inwoners en hun mogelijkheden om mee te doen aan het maatschappelijk leven. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk en zorgvoorzieningen.

Inwoners voelen zich betrokken bij de gemeente en hun buurt
Veel inwoners voelen zicht betrokken bij hun gemeente. Dit zien we ook bij het opstellen van plannen, de overleggen in de wijk en inspraakbijeenkomsten.

De meeste inwoners zijn zeer positief over hun eigen buurt: 88% vindt dat er voldoende groen in de buurt is, 87% voelt zich thuis in de buurt en 80% vindt dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar om gaan. Deze scores zijn nog hoger dan bij de vorige peiling in 2019.

Veruit de meeste inwoners zijn tevreden over de nabijheid van scholen voor basisonderwijs (88%). Ook over de nabijheid van winkels voor de dagelijks boodschappen zijn de meeste inwoners positief (86%). Inwoners van Soesterberg zijn hierover echter aanzienlijk minder positief (54%)  .

Maar mensen zien ook ruimte voor verbeteringen. De gemeente zou een groter beroep kunnen doen op inwoners om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.  De gemeente kan de buurt meer betrekken bij de aanpak van de leefbaarheid en initiatieven uit de wijk meer ondersteunen.

Inwoners waarderen het voorzieningenniveau in de gemeente Soest
Een grote meerderheid van de inwoners is tevreden of zeer tevreden met het aanbod van voorzieningen in Soest, met uitzondering van de welzijnsvoorzieningen (zoals buurtwerkvoorzieningen voor jongeren en ouderen). Het meest gewaardeerd worden het aanbod van openbaar vervoer en gezondheidszorg. Inwoners van de Boerenstreek en van het dorp Soesterberg zijn echter aanzienlijk minder positief over het openbaar vervoer.

Hoge waardering voor de gemeentelijke dienstverlening
De meeste inwoners zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening. Vooral omdat het makkelijk was om de dienst aan te vragen, de medewerker deskundig was en omdat de medewerker de vraag zo goed mogelijk heeft beantwoord.

Inwoners willen meer betrokken worden en meer ruimte voor initiatieven
Als het gaat om de ‘Relatie inwoner-gemeente’ zijn inwoners iets minder tevreden dan in 2019. Zij willen meer betrokken worden bij gemeentelijke plannen en dat de gemeente meer ruimte zou moeten bieden voor initiatieven. De gemeente zou zich flexibeler moeten opstellen.

Ook vindt men handhaving van regels erg belangrijk. Dat lijkt soms haaks te staan op een flexibele opstelling.

Zorg en welzijn
Bij het thema zorg en welzijn zien we duidelijk de onderwerpen terug die ook bij de gemeente hoog op de agenda staan: de druk op mantelzorgers, het vrijwilligersbeleid, de zorg voor ouderen en eenzaamheid. Hier liggen uitdagingen die we samen (inwoners, instellingen en gemeente) moeten oppakken.

Minder inwoners doen nu vrijwilligerswerk dan in 2019 (38% nu, 43% in 2019). 55% van de inwoners was de afgelopen 12 maanden actief in het verenigingsleven. Ook dat is lager dan in 2019. Dit kan komen door de coronapandemie.

Verschillen tussen wijken
De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op gemeente- en wijkniveau.

Net als bij vorige onderzoeken geven de inwoners van Soesterberg in veel gevallen een lager cijfer dan inwoners van de kern Soest. De verschillen zijn echter minder groot dan in 2019. De cijfers voor Soesterberg zijn dit keer voor de vier thema’s gelijk of hoger dan in 2019.

In Smitsveen zien we het resultaat van gemeentelijke projecten terug. Inwoners uit deze wijk zijn het meest tevreden over het betrekken van inwoners bij de leefbaarheid, gemeentelijke plannen en het ruimte bieden aan initiatieven.

De grootste verschillen tussen de wijken zien we bij het thema woon- en leefklimaat. Zo vindt 83% van de inwoners van de Boerenstreek dat de straten, trottoirs en paden goed begaanbaar zijn. De inwoners van Klaarwater en Soest-Zuid zijn met een score van 51% en 50% aanzienlijk minder tevreden. Parkeren is vooral een probleem in Klaarwater: maar 47% van de wijkbewoners vindt dat er genoeg parkeerruimte is. In Soest-Zuid is dat 66%.

Wat gaan we doen met de uitkomsten?
De gemeente wil graag leren van de uitkomsten van deze burgerpeiling. De zaken waar inwoners tevreden over zijn, willen we zo houden. Zaken waar inwoners niet zo tevreden zijn, vragen om verbetering. In maart heeft u met de verkiezingen een nieuwe gemeenteraad gekozen. Op dit moment werken partijen uit de raad aan een nieuw programma voor de periode 2022-2026. Met de uitkomsten van deze peiling kunnen de nieuwe gemeenteraad en straks het nieuwe college aan de slag.

Meer informatie?
U vindt het volledige rapport op www.soest.nl. Heeft u vragen, neemt u dan telefonisch contact op met de gemeente: 035-6093411. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u de resultaten van de gemeente Soest vergelijken met andere gemeenten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here