Begroting in slechts 4.000 woorden

De eerste begroting van het college van Soest staat in het teken van grote investeringen en is de opmaat naar belangrijke keuzes over o.a. woningbouw en hoe we in onze gemeente willen zorgen voor elkaar.

Het zijn belangrijke keuzes die de raad de komende periode wil gaan maken, de eerste voorbereidingen met de samenleving worden al getroffen. Het college wil in deze turbulente tijden de samenleving goed ondersteunen. Daarbij wil B&W Soest actief sturen op de voortgang van woningbouwprojecten om het grote aantal woningzoekenden in onze samenleving meer perspectief te bieden.

Steun voor samenleving in turbulente tijd

De samenleving staat onder grote druk. Naast het woningtekort, zorgen ook de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en energiekosten, klimaatmaatregelen, de stikstofcrisis en Corona voor onzekerheid bij inwoners en ondernemers. In deze situatie is het extra belangrijk om te zorgen voor elkaar en voor de kwetsbaren in onze gemeente.

Wethouder Liesa van Aalst: “We gaan volgend jaar op allerlei manieren met inwoners en partners in gesprek om te kijken wat dat in onze gemeente inhoudt: ‘zorgen voor elkaar’. Die gesprekken zullen de basis vormen voor ons sociale beleid. Maar we zijn zeker niet alleen bezig met beleid maken. De huidige omstandigheden vragen ook om concrete actie. Daarom stelt het college ook voor om extra geld te besteden aan GOOS (Geld op orde Soest) en de vroegsignalering van schulden. Ook willen we geld reserveren voor bijvoorbeeld een sociaal culturele voorziening in Soesterberg.”

Er moet perspectief komen voor woningzoekenden

Er is grote behoefte aan woningen. Vooral aan betaalbare woningen. Daarom zet het college zich in om o.a. in Soesterberg-Noord een aanzienlijke hoeveelheid extra woningen te bouwen en voortvarend de plannen voor extra woningen aan de Dalweg ten uitvoer te brengen.

Wethouder Karin Scholten: “Daarnaast gaan we met onze inwoners onderzoeken welke plekken zich lenen om woningen toe te voegen aan de rand van het dorp. We willen zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het zoeken naar de meeste geschikte – of minst ongeschikte – locaties. Want er moet meer perspectief komen voor woningzoekenden – zeker voor mensen die nu gewoon geen woning kunnen vinden die ze kunnen betalen”, aldus Scholten.

Het college wil de raad vervolgens begin 2024 het voorstel voor de beoogde woningbouwlocaties voorleggen. Op die manier hoopt het college de woningzoekenden uit Soest en Soesterberg tegemoet te komen op de overspannen woningmarkt.

Samen aan de slag!

Zoals het college voor het sociaal domein en het zoeken naar woningbouwlocaties samen wil werken met inwoners, geldt dat ook op andere vlakken. Samenwerken met inwoners en ondernemers. Met professionals en partners. Én met de gemeenteraad. De opgaven zijn zo groot, dat je ze alleen maar samen het hoofd kunt bieden. Samen weet je meer en kun je meer. Daarom wil het college volgend jaar bijvoorbeeld wijkgesprekken voeren en de participatie van inwoners structureel beter gaan inrichten.

Duurzame toekomst

Een onderwerp waarbij de gemeente absoluut niet zonder samenwerking kan, is het werken aan een duurzame toekomst. De energietransitie en klimaatadaptatie worden de komende jaren steeds concreter. 

Wethouder Osman Suna: “Energie besparen is met de huidige energieprijzen voor veel mensen extra belangrijk! De hoge energieprijzen werken door in de hele samenleving. Bij mensen thuis. Maar ook bij verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Dat zag je ook bij Corona. Het is echt heftig dat de samenleving zo kort op Corona de volgende crisis voor haar kiezen krijgt. Als gemeente willen we ook nu weer actief met de samenleving kijken wat er nodig is en waar we kunnen ondersteunen.”

Wethouder Aukje Treep: “Een duurzame toekomst vraagt om grote én om kleine acties. Van grootschalige opwek van energie tot radiatorfolie en LED-lampen. Steeds meer mensen zetten zich hiervoor in. En als gemeente kunnen we hierbij helpen. Bijvoorbeeld met adviseurs die bij je thuis komen en voor jouw persoonlijke situatie laten zien hoe je bijvoorbeeld energie kunt besparen.”

Leefkwaliteit in Soesterberg vergoten

Soesterberg is een dorp in ontwikkeling. Er wordt veel gebouwd. Dat is fijn voor woningzoekenden maar het heeft ook veel impact op de leefomgeving van de huidige dorpsbewoners. Het college vindt het dan ook belangrijk om te investeren in de leefkwaliteit voor Soesterbergers. Met bijvoorbeeld de sociaal culturele voorziening maar ook door de bestaande leefomgeving op te knappen.

Meer slagkracht en solide financiële positie

Het college heeft grote ambities om de begrotingsdoelen te realiseren. Bij zo’n ambitieuze begroting hoort natuurlijk ook voldoende slagkracht. Soest had altijd een kleine ambtelijke organisatie in vergelijking met andere gemeenten. We zien en bewerken inmiddels dat het echt ‘piept en kraakt’. Projecten (o.a. woningbouw) stagneren, dienstverlening loopt terug (wachtlijsten, verminderde telefonische bereikbaarheid) en de bedrijfsvoering wordt steeds kwetsbaarder.

De nieuwe begroting doet daarom een voorstel om de ambtelijke capaciteit structureel uit te breiden. Maar het doel is ook om de werkwijze te verbeteren zodat we beter in kunnen spelen op de opgaven in de samenleving. Het vergroten van de slagkracht gaat gepaard met een solide financiële positie. De begroting laat voor de komende vier jaar een positief resultaat zien en een groei van de algemene reserve. Dit biedt ruimte aan alles wat het college met deze begroting in gang zet.

Burgemeester Rob Metz: “Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode. Eén waarin inzichtelijk gemaakt is wat de opgaven in de samenleving en het coalitieakkoord betekenen voor wat we gaan doen de komende jaren en hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. Het college stelt de raad voor om substantieel te investeren in de gemeentelijke organisatie. Alleen daardoor kan de dienstverlening weer op het niveau komen dat ons voor ogen staat. Met voldoende financiële middelen én mensen om het werk uit te voeren wil het college écht iets betekenen voor Soest en Soesterberg.”

Wil je alles nog eens aandachtig nalezen, er is een online begroting gemaakt in begrijpelijke, leesbare en heldere taal. De huidige begroting van meer dan 40.000 woorden is teruggebracht in niet meer dan 4.000 woorden.

Deze versie is te vinden op: https://begroting.soest.nl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here