Dorpshuis komt er nog niet…

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad heroverwegen de bestaande kaders. De plannen voor het Evenemententerrein en het Manifestatieterrein zijn niet nieuw en vinden hun oorsprong in het Masterplan Soesterberg (2009) en Uitwerking Masterplan(2010).

Na de herinrichting van de Rademakerstraat in 2013 verdient de grote, lege plek in het hart van het dorp een aantrekkelijke en bij het dorp passende inrichting.

 

Hoe zagen de kaders eruit?
Volgens het raadsbesluit uit december 2013 komen er eengezinswoningen aan de zuidzijde van het Evenemententerrein en aan de Banningstraatzijde een sociaal culturele voorziening, een plein en huurappartementen van woningcorporatie Portaal. Op de paardenwei is een nieuw Manifestatieterrein met ’s winters een ijsbaan gepland. Zo staat het ook in het voorontwerpbestemmingsplan dat in september en oktober 2014 ter inzage lag.

Wat is er veranderd?
Inmiddels is voor sommige partijen, die een plek zouden krijgen in de nieuwe sociaal culturele voorziening, verhuizen niet meer wenselijk of noodzakelijk. Zij zijn tevreden waar ze nu zitten. Dat betekent dat nieuwbouw van een sociaal culturele voorziening niet nodig is. Het college wil het graag mogelijk maken dat de organisaties die nu activiteiten organiseren in De Linde daar voorlopig kunnen blijven zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten. Naast de ontwikkelingen rond de sociaal culturele voorziening zijn er ook inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. Er is gesproken met Ondernemersnetwerk Soesterberg (ONS), Stichting Dorpshart, enkele bewoners en met de IJsvereniging, zij hebben allemaal eigen ideeën over de inrichting van het gebied. Bovendien wil woningcorporatie Portaal minder sociale huurwoningen op het terrein bouwen dan aanvankelijk gedacht nu de Drie Eiken gaat renoveren.

Wat verandert niet?
De woningbouwplannen in het zuidelijk deel van het Evenemententerrein, zijn niet gewijzigd. De ontvangen inspraakreacties richten zich op de keuze voor woningbouw en de impact ervan op bestaande woningen. Het college vindt dat de woningbouw goed is overwogen en blijft bij haar keuze voor eengezinswoningen aan de zuidzijde van het terrein. De ontwikkelaar zal in overleg met omwonenden en toekomstige kopers een zo goed mogelijk gedragen bouwplan opstellen.
 
Drie alternatieve denkrichtingen
  1. Het college heeft op basis van de ontwikkelingen drie schetsen met alternatieve denkrichtingen laten maken voor de noordzijde van het gebied:
    Geen sociaal culturele voorziening op het Evenemententerrein en minder sociale huurwoningen. In plaats daarvan komen er woningen in de vrije sector. Het plein blijft hetzelfde als in het oorspronkelijke plan. De ijsbaan verhuist naar het Manifestatieterrein
  2. Geen sociaal culturele voorziening op het Evenemententerrein en geen sociale huurwoningen maar uitsluitend een nieuwe ijsbaan die qua omvang vergelijkbaar is met de bestaande ijsbaan. Er is dan geen apart manifestatieterrein nodig
  3. Geen sociaal culturele voorziening op het Evenemententerrein en minder sociale huurwoningen. Het kleine plein dat al gepland was op de hoek van de Kampweg en Banningstraat wordt groter (en groener) en verder is er ruimte voor woningbouw (beperkter dan in schets 1). Het plein biedt ruimte voor diverse activiteiten in het dorp, waaronder een kleine ijsbaan in de winter. Er zal geen ijsbaan worden aangelegd op het Manifestatieterrein. Het college heeft schets 3 aangewezen als voorkeursvariant voor nadere uitwerking.

Hoe nu verder?
Naar verwachting wordt dit onderwerp in april besproken in de gemeenteraad. De ideeën van ONS, Stichting Dorpshart en de IJsvereniging worden deze avond meegenomen. De ijsvereniging wil graag het huidige Evenemententerrein behouden. In de visie van Stichting Dorpshuis blijft het hele Evenemententerrein groen, komen er geen woningen en wordt een nieuw Evenemententerrein gerealiseerd met een nieuwe ijsbaan. ONS ziet aan de noordzijde van het terrein graag een ‘gezellige dorpsbrink’.

Wat is uw mening?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here