Presentatie coalitieakkoord

V.l.n.r: Liesa van Aalst-Veldman, Osman Suna, Karin Scholten, Aukje Treep-van Hoeckel
V.l.n.r: Liesa van Aalst-Veldman, Osman Suna, Karin Scholten, Aukje Treep-van Hoeckel

De politieke partijen Soest2002, GGS, VVD en PvdA presenteerden het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag!’.

Het akkoord is het resultaat van een intensieve en constructieve periode waarin de vier partijen het eens werden over de opgaven die er voor de gemeente Soest liggen, nu en in de toekomst. De invulling van deze opgaven verwoorden ze de komende vier jaar samen met inwoners en met de gemeenteraad. Dat gebeurt aan de hand van de uitgangspunten die in dit coalitieakkoord zijn vastgelegd.

Samenwerken

Die opgaven liggen bijvoorbeeld op het gebied van bouwen en wonen, de relatie tussen de gemeente Soest enerzijds en inwoners en ondernemers anderzijds, sociaal domein, verkeersveiligheid, duurzaamheid en de energietransitie. Om deze opgaven het hoofd te bieden hebben de vier partijen onder begeleiding van formateur Mark Berntssen gekeken naar wat hen bindt. Daar was tijd voor nodig, juist omdat het bijzonder is dat Soest2002 en GGS voor het eerst samen in een coalitie komen.

De vier partijen schrijven in het coalitieakkoord dat ze verschillen van elkaar, maar dat ze dezelfde opgaven en uitgangspunten zien: ‘We werken soms vanuit verschillende overtuigingen. Dit weten we van elkaar en dat accepteren we van elkaar. Vanuit deze grondhouding hebben we ons gericht op wat ons bindt en hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd om samen te werken.’ In de rapporten van informateurs Van Mastrigt (Bouwen aan vertrouwen: wij willen het allemaal echt anders) en Berntssen (Wees zelf de verandering die je in Soest wil zien: over zeggen wat je doet en doen wat je zegt) wordt benoemd dat de gehele raad het écht anders en meer samen wil doen. De vier partijen geven aan: ‘Met dit akkoord en de opgenomen uitgangspunten geven wij een eerste invulling aan hoe wij het écht anders en meer samen willen doen.’ Graag vervolgen ze hierover het gesprek met de gehele raad.

Respect

De uitgangspunten die de vier partijen met elkaar delen, gaan enerzijds over de manier waarop de partijen met elkaar en met inwoners omgaan. Zo schrijven de partijen: 

 • ‘We zorgen ervoor dat iedereen zijn inbreng kan leveren.
 • We voeren het gesprek op basis van kennis, inhoud en argumenten.
 • We tonen respect voor elkaars rollen en handelen vanuit vertrouwen.
 • We zorgen voor transparantie in ons handelen.
 • We houden rekening met belangen van minderheden.’

Dorps en groen

Anderzijds zijn de uitgangspunten inhoudelijker van aard, zoals op het gebied van bouwen en wonen. Daarbij is een cruciaal uitgangspunt dat de gemeente Soest haar dorpse en groene karakter behoudt. Dat karakter maakt de gemeente Soest een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze in beweging zijn en waar ruimte is om te wonen en te recreëren, schrijven de vier partijen. Dit uitgangspunt geeft bijvoorbeeld richting aan de keuzes op het gebied van woningbouw: keuzes over waar er gebouwd kan worden, wat voor soort woningen dat kunnen zijn en of mensen kunnen gaan wonen in bestaande gebouwen die nu nog geen woning zijn.

Investering in slagkracht gemeente

Een ander gedeeld uitgangspunt is dat de vier partijen streven naar een klantgerichte, efficiënte en informatieveilige dienstverlening van de gemeente Soest. De beoogde coalitie wil inwoners bijvoorbeeld betrekken bij de keuzes over toekomstige woningbouwlocaties en de nieuwe visie over zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Ook willen de partijen de oplopende wachtlijsten voor bouwaanvragen aanpakken. Het piept en kraakt in de ambtelijke organisatie. De partijen zijn zich ervan bewust dat de ambities uit dit coalitieakkoord de druk op de bestaande ambtelijke organisatie nog verder kunnen verhogen. Om uit de impasse te komen is een wezenlijke impuls nodig om de ambtelijke organisatie weer op orde te krijgen. 

Rol voor raad en samenleving

Soest2002, GGS, VVD en PvdA zien nadrukkelijk een rol voor de gemeenteraad bij de precieze invulling van de keuzes voor de gemeente Soest: ‘Het is voor ons een bewuste keuze dat het akkoord ‘niet in beton gegoten is’ en niet gedetailleerd is uitgewerkt. Wij zien dat als een belangrijk element van het ‘hoe’ en het ‘samen’: wij blijven open staan voor aanvullingen/suggesties.’ Als het aan de vier partijen ligt komt de samenleving ook aan het woord, bijvoorbeeld bij de bouwopgave, staat in het akkoord: ‘De samenleving heeft aangegeven dat er consensus is over het feit dat er gebouwd moet worden, maar niet over de locaties. Met al deze verscheidenheid is een traject samen met de raad en de samenleving essentieel. Wij moeten en willen hier samen binnen deze raadsperiode uit komen, dat zijn wij aan elkaar en onze samenleving verplicht.’

Raad bespreekt akkoord

De vier partijen hebben het coalitieakkoord ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Die bespreekt het akkoord op donderdag 9 juni in een openbare informatiebijeenkomst, die vanaf 18.45 uur te volgen is in de raadzaal en via de livestream op soest.bestuurlijkeinformatie.nl/calendar bij de vergadering van 9 juni. Daar staat dan ook het coalitieakkoord. Aansluitend worden om 21.00 uur de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Het Coalitieakkoord is HIER te downloaden!

2 COMMENTS

 1. Dorps en groen
  Dus kappen met kappen van ons mooie oude tempelbos, de laatste groene long van Soesterberg

 2. Punt 1 moet zijn:
  We moeten ze het gevoel geven, dat ze hun inbreng kunnen leveren, vervolgens doen we lekker wat we zelf willen, schijt aan de bewoners.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here